Velco brandbeveiliging blusmiddelen 001

Bedrijfshulpverlening

Is de bedrijfshulpverlening bij uw organisatie goed geregeld? Aan welke eisen moet de BHV-organisatie voldoen? Hoeveel BHV-ers heeft u eigenlijk nodig? Hoe vaak moet een BHV-er naar een BHV cursus en waar moet een BHV cursus eigenlijk aan voldoen?

Een eenduidig antwoord is er helaas niet te geven op als deze BHV gerelateerde vragen. Immers iedere organisatie is uniek en vraagt om een andere invulling van de bedrijfshulpverlening. Toch zijn er voldoende aanknopingspunten om te bepalen hoe uw BHV organisatie er uit moet zien.

Het wettelijk kader voor de bedrijfshulpverlening

Artikel 3 van de Arbowet en artikel 15 van het Arbobesluit geven het wettelijk kader voor de BHV organisatie aan. Een werkgever is verplicht maatregelen te treffen voor werknemers en bezoekers als het gaat om:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Brandbestrijding
  • Het beperken van de gevolgen van brand en ongevallen
  • Alarmeren en ontruimen
  • Communicatie met brandweer en ambulance (externe hulpdiensten)

De arbowet geeft niet aan welke maatregelen verplicht moeten worden genomen om de BHV organisatie goed in te richten. Dat wordt aan de werkgever zelf overgelaten. Die kan besluiten BHV cursussen te volgen en ontruimingsoefeningen te houden. Ook kan worden gedacht aan het aanschaffen van brandblussers, portofoons, AEDs of EHBO koffers. Of organisatorische maatregelen zoals het aanwijzen van ploegleiders en een Hoofd BHV of het instellen van procedures als BHV sluitrondes.

RI&E

De basis voor de bedrijfshulpverlening wordt gelegd in de risico inventarisatie en evaluatie. RI&E. In de RI&E staat beschreven welke restrisico’s er voor het bedrijf overblijven. Die restrisico’s kunnen door de bedrijfshulpverleningsorganisatie worden opgevangen. Dat gaat dan om hulpverlening bij ongevallen, het bestrijden van brand en het evacueren van mensen uit een gebouw.

Steeds meer arbeidsongevallen

De inspectie SZW meldt dat het aantal ernstige ongevallen steeds meer toeneemt. Zo waren er in 2018 totaal 4368 arbeidsongevallen waarbij 71 dodelijke slachtoffers vielen. Uiteraard begint de oplossing bij veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. (bron: SZW)

Gelukkig gaat het heel vaak goed, maar als het dan mis gaat dan kijkt iedereen naar de BHVer. Deze BHVer draagt op dat moment een enorme verantwoordelijkheid. Bij een calamiteit moet de BHVer snel en juist handelen.

Wat mag U van een BHVer verwachten?

Wat een bedrijfshulpverlener moet kunnen heeft natuurlijk alles te maken met de restrisico’s uit het RI&E. Wanneer in uw bedrijf snijwonden een reëel risico vormen dan wilt U dat de BHVer hulp kan verlenen bij het verzorgen van snijwonden. De BHV cursus die uw BHVer volgt moet daarop aansluiten. Let daarop goed op de programma’s van de BHV cursussen. Heeft U de beschikking over meerdere BHVers dan kunt U voor de BHV cursus zelfs een programma op maat laten maken. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

Over het aantal BHVers en de vaardigheden van de BHVers vindt U meer informatie bij het artikel hoeveel bhv ers heb ik nodig.


BHV cursussen die Velco aanbiedt