Velco brandbeveiliging privacyverklaring2 2018

Privacyverklaring Velco

Velco heeft de beschikking over persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

De informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie van klanten, leveranciers, cursisten, deelnemers aan onze bijeenkomsten. Dat zijn NAW gegevens: gegevens die u op uw email, website briefpapier en visitekaartje heeft vermeld. Deze persoonsgegvens hebben wij vrijwel uitsluitend via u of uw bedrijf gekregen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Deze gegevens gebruiken wij om zorgvuldig en duidelijk met u te kunnen communiceren. In ieder geval om een offerte of opdracht zorgvuldig af te kunnen handelen. Velco deelt geen gegevens met gelinkte bedrijven of instellingen. Bij opleidingen en cursussen gebruiken wij uw gegevens voor een goede registratie van uw diploma’s. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is Dat kan te maken hebben met het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben of met wettelijke eisen.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij passende maatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Velco verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht. Uiteraard zijn daar verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben verzameld. Recht op rectificatie van deze gegevens en verwijdering ervan. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. En eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons aanvragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toelichting?

Bel ons op 0541 513 953 of mail ons