Velco heeft de beschikking over persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

De informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie van klanten, leveranciers, cursisten, deelnemers aan onze bijeenkomsten. Dat zijn NAW gegevens: gegevens die je op je email, website briefpapier en visitekaartje heeft vermeld. Deze persoonsgegevens hebben wij vrijwel uitsluitend via jou of je bedrijf gekregen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Deze gegevens gebruiken wij om zorgvuldig en duidelijk met je te kunnen communiceren. In ieder geval om een offerte of opdracht zorgvuldig af te kunnen handelen. Velco deelt geen gegevens met gelinkte bedrijven of instellingen. Bij opleidingen en cursussen gebruiken wij je gegevens voor een goede registratie van je diploma’s.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is Dat kan te maken hebben met het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben of met wettelijke eisen.

Beveiliging

Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij passende maatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch. Je gegevens worden niet verkocht aan derden. Velco verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van je opdracht. Uiteraard zijn daar verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van je hebben verzameld. Recht op rectificatie van deze gegevens en verwijdering ervan. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. En eenmaal gegeven toestemming kun je te allen tijde intrekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens bij ons aanvragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.