Risico inventarisatie en -evaluatie

Een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een methode waarmee je het bedrijf op een gestructureerde wijze kunt doorlichten op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Bij de RI&E kijk je naar de aanwezige gevaren, werkzaamheden en gevaar bronnen en de risico’s die deze met zich mee kunnen brengen.

Wat is een RI&E?

De RI&E staat voor risico-inventarisatie en –evaluatie. Dit is een methode waarmee je het bedrijf op een gestructureerde wijze kunt doorlichten op risico’s voor veiligheid en gezondheid.

Bij de RI&E kijk je naar de aanwezige gevaren, werkzaamheden en gevaar bronnen en de risico’s die deze met zich mee kunnen brengen. Daarbij bekijk je ook welke maatregelen er al getroffen zijn en hoe effectief deze zijn. Vervolgens bepaal je de grootte van de risico’s en doe je, waar nodig, aanvullende verbetervoorstellen. Je bepaalt de prioriteit van de verschillende verbetervoorstellen en legt deze vast in een Plan van Aanpak (PVA).

Aan de hand van het PVA kan je op een systematische wijze werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden door de gevonden risico’s tot aanvaardbare proporties te reduceren. Daarmee dring je bovendien het aantal ongevallen en het werkgerelateerde ziekteverzuim terug, neemt het werkplezier toe en (mogelijk) daardoor ook de productiviteit en creativiteit.

RI&E door Velco

Inventarisatie en schouw
Vervaardigen concept RI&E
Toetsing kerndeskundige
Goedkeuring RI&E

Waarom is een RI&E van belang?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in de gevaren en risico’s waaraan werknemers blootgesteld worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Hiermee is het mogelijk om een proces in gang te zetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit kunnen technische en/of organisatorische verbeteracties zijn, acties die tot gevolg hebben werknemers bewust te maken van de risico’s of acties die tot gevolg hebben nader onderzoek te verrichten om risico ́s beter te kunnen vaststellen.

Is het uitvoeren van een RI&E verplicht?

De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers die personeel in dienst hebben. Dit staat beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Hierin staat dat iedere werkgever met personeel verplicht is, te inventariseren aan welke risico’s de werknemers tijdens hun arbeid worden blootgesteld. Het PVA is hier een verplicht onderdeel van. In de RI&E staan de geconstateerde risico’s beschreven. In het PVA moet de werkgever vervolgens aangeven binnen welke termijn zijn organisatie concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen gaan opleveren.

Deze RI&E bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen. Daarnaast beschrijft het de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers en werkzaamheden. Wanneer het bedrijf geen gebruik kan maken van een branche goedgekeurde RI&E, dient de RI&E en het PVA te worden getoetst door een kerndeskundige.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een RI&E?

Het opstellen van een goede RI&E is niet eenvoudig. Om eventuele risico’s juist in te kunnen schatten, is het hebben van de juiste kennis noodzakelijk. De experts van Velco zijn hiervoor opgeleid en zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. Wij helpen je daarom graag om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. Maar dat kunnen we niet alleen. Om tot een correcte RI&E te komen, is het van belang om over de juiste informatie te beschikken. Deze benodigde informatie zal jij als opdrachtgever (of één van je medewerkers) aan ons moeten verschaffen.

Onze werkwijze

Wij hanteren vijf fasen voor de totstandkoming van een RI&E:

Aanleveren informatie, inventarisatie, interviews betrokken werknemers, directie en afgevaardigde OR
Inventarisatie en schouw
Vervaardigen concept RI&E
Terugkoppeling RI&E en afspraak maken uitleg bevindingen
Toetsing kerndeskundige en goedkeuring RI&E

Ben je benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden met je.

Remco

Hoe veilig is jouw arbeidsomgeving?

Laat door ons je omgeving veiliger maken.